NLĮF susitiko su Seimo kontrolierių įstaigos atstovais | NLIF

NLĮF susitiko su Seimo kontrolierių įstaigos atstovais

Š. m. gruodžio 21 dieną Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) atstovai susitiko su LR Seimo kontrolierių įstaiga. Džiaugiamės, jog susitikime dalyvavo Seimo kontrolierių įstaigos (LRSKĮ) vadovas Augustinas Normantas bei Seimo kontrolierius Raimondas Šukys, taip pat žmogaus teisių biuro darbuotojai. Toks susitikimas tarp LRSKĮ ir NLĮF vyko pirmą kartą. Simboliška ir tai, kad susitikome su jau akredituota Nacionaline žmogaus teisų institucija (NŽTI), kuri savo veiklą oficialiai pradės kitais metais. Simboliška ir tai, jog kitais metais keičiasi ir NLĮF teisinis statusas. Forumas iš neformaliai bendradarbiavimo principu veikiančio tinklo taps atskiru juridiniu vienetu – asociacija.

Susitikimo metu NLĮF nariai turėjo galimybę pasidalinti pagrindiniais iššūkiais, su kuriais susiduria jų atstovaujamos socialinės grupės. „Bočiai“ pabrėžė vis dar įsišaknijusį diskriminacinį požiūrį dėl asmens amžiaus, kai vyresnio amžiaus žmonės susiduria su rimtomis kliūtimis dalyvauti ne tik darbo rinkoje, bet ir visuomeniniame gyvenime. Taip pat apgailestauta, jog Seimas visa dar neratifikavo Europos Socialinės chartijos 23 straipsnio, sunkios senjorų finansinės padėties ir nevykstančios pensijų reformos. LRSKĮ priminė, jog yra pasirengę, kiek leidžia įstaigos mandatas tarpininkauti su valstybės institucijomis, taip pat įgijus NŽTI statusą turės platesnius įgaliojimus skatinti Lietuvos įstatymų leidėjus ratifikuoti tarptautines konvencijas.

Lietuvos neįgaliųjų forumo (LNF) prezidentė Dovilė Juodkaitė taip pat negailėjo kritikos įstatymų leidėjams. Nors Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija didelių pastangų dėka buvo ratifikuota, LNF atlikta Lietuvoje galiojančių teisės aktų analizė parodė, jog daugiau kaip 120 iš jų neatitinka  konvencijos principų. Dažnai viešosios politikos pokyčiai vyksta lėtai ir ne visuomet atneša tokius rezultatus, kokių tikimasi.

NLĮF atstovai pastebėjo, jog, deja, dažnai tenka pastebėti tam tikrą valstybės institucijų lyderystės stoką užtikrinant žmogaus teises, diegiant lygybės ir nediskriminavimo principus į viešąja politiką. Asociacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko priminė apie jau dešimtmetį trunkantį Seimo neveikimą ir politizavimą atsisakant įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą byloje L. prieš Lietuvą.

Dar prieš sutikimą NLĮF pateiktos rekomendacijos, paremtos Nediskriminavimo skatinimo 2015-2017 metų tarpinstitucinio veiklos plano analize, pabrėžia būtinybę koordinuoti institucijų veiksmus, įtraukti nevyriausybines organizacijas ir pažeidžiamas socialines grupes į tuos viešosios politikos klausimus, kurie tiesiogiai liečia šių grupių interesus ir žmonių gyvenimus. Dar kartą prisiminta auksinė taisyklė – nieko apie mus be mūsų.  Tokiu būdu būtų laiduojamas didesnis taikomų viešosios politikos poveikio priemonių efektyvumas, sukuriamos prielaidos skatinti realią lygybę ir nuosekliai mažinti diskriminaciją, atsižvelgiama į pažeidžiamiausių grupių specifinius poreikius, užtikrinamas viešosios politikos procesų atvirumas. Kitais žodžiais tariant, efektyvus lygių galimybių principo įgyvendinimas yra vienas iš pagrindinių pliuralizmo, socialinio teisingumo ir solidarumo principais paremtos demokratinės visuomenės elementų.

Savo ruožtu LRSKĮ paragino NVO aktyviau dalyvauti atstovaujant žmogaus teises tiek vykdančiosios valdžios institucijose ir LR Seime.  LRSKĮ patikino, jog ir toliau tęs darbą žmogaus teisių stebėsenos srityje, tarpininkaus tarp visuomenės ir valstybės institucijų, o darbą pradėjus NŽTI  galės efektyviau atlikti valstybės institucijų „spaudimą“  užtikrinant žmogaus teises Lietuvoje.


Susitikimas organizuotas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą (2017) NOBR-135.