Europos Sąjunga panaudoja ESF lėšas kovai su diskriminacija | NLIF

Europos Sąjunga panaudoja ESF lėšas kovai su diskriminacija

2013 gruodį buvo priimtas teisės aktų paketas dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų paskirstymo 2014-2020 metams. Šios lėšos, 325 milijardai eurų, yra esminė ES investicijų priemonė įvykdant Europos planus 2020-iems metams, į kuriuos įeina ir socialinės atskirties mažinimas, ir ekonomikos augimas bei darbo vietų kūrimas.

Teisės aktai, reglamentuojantys tam tikrus fondus, konkrečiai nurodo plėtoti lygybę ir nediskriminavimą. Pirmą kartą į Europos socialinį fondą (ESF), sudarantį 23 proc. viso Struktūrinių Fondų biudžeto, įtrauktas ypatingas dėmesys užimtumo ir integracijos skatinimui bei kovai su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, ar Sutarties dėl  Europos Sąjungos veikimo 10 straipsnyje nurodytiems asmenims.

Iš daugiau nei 74 milijardų eurų ESF lėšų, skirtų paskirstyti per visą 7 metų finansinį laikotarpį, bent 20 proc. bus skiriama socialinei įtraukčiai ir 3 milijardų eurų Jaunimo Užimtumo Iniciatyvai regionuose, kuriuose jaunimo nedarbo lygis viršija 25 proc.

Lygybės ir nediskriminavimo sričiai ypač svarbus reikalavimo ES valstybėms narėms įtraukimas, siekiant parodyti, kad prieš galėdamos teikti paraiškas dėl finansavimo jos imasi adekvačių ir aktyvių teisinių bei politinių priemonių, įskaitant kovą su diskriminacija. Žingsnis, reikalaujantis šių „ex ante sąlygų“ šiose sferose panaikina ankstesnį Europos Sąjungos Tarybos sprendimą jas pašalinti.

Prieš paskirstydama lėšas Europos Komisija privalo įvertinti, ar įvykdyti tam tikri kiekvienos iš šių sąlygų kriterijai. ES valstybės narės privalo atitikti tam tikrus nediskriminavimo kriterijus: užtikrinti, kad įstaigos, diegiančios lygiateisiškumą ir vienodą požiūrį, būtų įtrauktos į programos parengimą ir įgyvendinimą. Negalios kontekste itin svarbus papildomas kriterijus dėl vaikų ir senjorų, susijęs su tikslu skatinti socialinę įtrauktį, kova su skurdu ir bet kokia diskriminacija, į kurią įeina „priemonės perėjimui nuo institucinės iki bendruomenės globos.“

Be to, gruodį buvo priimta ir Teisių, Lygybės ir Pilietybės Programa 2014-2020 metų laikotarpiui. Programa prisidės prie kovos su diskriminacija dėl visų pagrindų, išvardintų Pagrindinių Teisių Chartijos 21 straipsnyje, t.y. lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Turimos lėšos sudaro 439.473.000 eurų ir jungia tris programas: „Pagrindinių teisių ir ES pilietybė“, „Daphne III“ ir du programos „Progress“ skyrius.