Lietuva pirmąkart turės atstovą JT neįgaliųjų teisių komitete | NLIF

Lietuva pirmąkart turės atstovą JT neįgaliųjų teisių komitete

Jonas Ruškus SADM nuotrauka

Lie­tu­va pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je tu­rės sa­vo at­sto­vą Jung­ti­nių Tau­tų (JT) ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­te. Bir­že­lio 10 die­ną Niu­jor­ke vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se į JT ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to na­rius Lie­tu­vos kan­di­da­tas Jo­nas Ruš­kus jau pir­ma­ja­me tu­re nu­run­gė gau­sų bū­rį kan­di­da­tų iš di­des­nių vals­ty­bių ir taps vie­nu iš de­vy­nių ko­mi­te­to na­rių, ren­ka­mų 2015-2018 me­tų ka­den­ci­jai.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės tei­gi­mu, J. Ruš­kaus per­ga­lė pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re yra di­džiu­lis pa­sie­ki­mas Lie­tu­vai. „Tai ro­do, kad pa­sau­lis ver­ti­na mū­sų įdir­bį ge­ri­nant ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­ją bei pa­dė­tį vi­suo­me­nė­je ir pa­si­ti­ki mū­sų ga­li­my­bė­mis bei po­ten­cia­lu šio­ji sri­ty­je“, – sa­kė A. Pa­be­dins­kie­nė. Anot jos, šis įvy­kis kar­tu yra ir įpa­rei­go­ji­mas ša­liai dė­ti dar dau­giau pa­stan­gų ne­įga­lių­jų tei­sių įgy­ven­di­ni­mui.

J. Ruš­kus yra so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to So­cia­li­nio dar­bo ka­ted­ros pro­fe­so­rius, So­cia­li­nių moks­lų fa­kul­te­to de­ka­nas. Pri­sta­ty­da­ma jo kan­di­da­tū­rą Lie­tu­vo­je re­zi­duo­jan­tiems už­sie­nio ša­lių at­sto­vams mi­nis­trė A. Pa­be­dins­kie­nė tei­gė, kad J. Ruš­kaus pro­fe­si­niai pa­sie­ki­mai ir as­me­ny­bė ne­ke­lia abe­jo­nių dėl jo tin­ka­mu­mo at­sto­vau­ti JT ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­tui ir pri­si­dė­ti prie tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų for­mu­la­vi­mo ne­įga­lių­jų sri­ty­je.

Pa­grin­di­nis Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to veik­los tiks­las − ste­bė­ti, kaip įgy­ven­di­na­mos JT ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos nuo­sta­tos. Ko­mi­te­tas pe­rio­diš­kai ver­ti­na vals­ty­bių pa­tei­kia­mas at­as­kai­tas ir nag­ri­nė­ja in­di­vi­dua­lius skun­dus prieš vals­ty­bes.

Ko­mi­te­tą su­da­ro 18 as­me­nų. Vi­si jie pri­va­lo bū­ti aukš­tos mo­ra­lės spe­cia­lis­tai, tu­rin­tys pri­pa­žin­tą kom­pe­ten­ci­ją ir pa­tir­tį JT ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos reg­la­men­tuo­ja­mo­se sri­ty­se. Iki šiol ko­mi­te­te sa­vo at­sto­vus tu­rė­jo Vo­kie­ti­ja, Aus­tra­li­ja, Jor­da­ni­ja, Da­ni­ja, Is­pa­ni­ja, Tur­ki­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Tai­lan­das, Či­lė, Ko­rė­ja, Tu­ni­sas, Veng­ri­ja, Ke­ni­ja, Ugan­da, Gva­te­ma­la, Ser­bi­ja, Ek­va­do­ras, Mek­si­ka. De­vy­nių at­sto­vų ka­den­ci­ja bai­gė­si šie­met, bū­tent vie­no iš jų vie­tą užims ir J. Ruš­kus. Be Lie­tu­vos at­sto­vo, nau­ja­jai ka­den­ci­jai taip pat bu­vo iš­rink­ti kan­di­da­tai iš Vo­kie­ti­jos, Ko­rė­jos, Da­ni­jos, Ki­ni­jos, Ser­bi­jos, Ko­lum­bi­jos, Mau­ri­ci­jaus ir Ni­ge­ri­jos.

Daugiau informacijos: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/lietuva-pirmakart-tures-atstova-jt-neigaliuju-teisiu-komitete/181589