žydų kultūros diena | NLIF

Žymų archyvas žydų kultūros diena

Savaitgalį kviečia Europos žydų kultūros dienos renginiai

Rug­sė­jo 14 die­ną Lie­tu­vo­je vyks Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nai (ŽKD), te­ma „Mo­te­ris ju­daiz­me“, skir­ti ren­gi­niai.
Eu­ro­pos Ta­ry­bos prog­ra­mai „Žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do ke­lias Eu­ro­po­je“ pri­klau­san­čius ŽKD ren­gi­nius Lie­tu­vo­je koor­di­nuo­ja ir ren­gia Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas (KPD) kar­tu su „Ry­tų Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros ir is­to­ri­jos ty­ri­mų cen­tru“, Lie­tu­vos žy­dų …

Visa naujiena »