NLĮF lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo veiklos 2015 metais projektas 2015 07 – 2015 12 | NLIF

NLĮF lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo veiklos 2015 metais projektas 2015 07 – 2015 12

SocminŠiuo projektu siekiama mažinti diskriminaciją Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais didinant visuomenės sąmoningumą ir ugdant pagarbą žmogui. Siekiant informuoti visuomenę lygių galimybių užtikrinimo klausimais ir skatinti nediskriminavimą, projekto metu bus įgyvendintos šios nediskriminavimo priemonės per žiniasklaidą, kad būtų galima geriau suvokti daugialypę diskriminaciją ir neigiamą jos poveikį:

Tikslas:

Šiuo projektu siekiama mažinti diskriminaciją Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais didinant visuomenės sąmoningumą ir ugdant pagarbą žmogui. Projektu bus sustiprinta Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) NVO koalicija, užtikrinta tvari Forumo plėtra per glaudesnį Forume dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimą vykdant visuomenės švietimą žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo klausimais, taip pat aktyvų dalyvavimą nacionalinės socialinės bei lygių galimybių politikos formavimo bei įgyvendinimo procesuose.

Uždaviniai:

  • Padidintas visuomenės sąmoningumas apie daugialypės diskriminacijos reiškinį, sustiprinta pagarba žmogui.
  • Sustiprintas NLĮF, kaip neformalios NVO koalicijos, integralumas, veiklos efektyvumas ir žinomumas visuomenėje, organizuojant informacines lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemones per žiniasklaidą.
  • Sustiprinti Forumo veikloje dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimo gebėjimai dalyvaujant nediskriminavimo ir lygių galimybių politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose, siekiant efektyviai atstovauti bendriesiems NLĮF tikslams bei prioritetams nacionaliniu lygmeniu.

Tikslinės grupės:

Projekto tikslinė grupė visų pirmiausia socialinės sanglaudos, lygybės, įvairovės ir pliuralizmo idėjų sklaidos prasme yra plačioji Lietuvos visuomenė. Kai kurių projekto veiklų kontekste tikslinės projekto grupės apima ir NLĮF veikloje dalyvaujančias nevyriausybines organizacijas ir jų darbuotojus bei pilietinės visuomenės atstovus. Netiesioginiais naudos gavėjais taip pat gali būti laikomos NLĮF organizacijų atstovaujamų pagrindų kontekste identifikuojamos socialinės grupės (išaugusių Forumo partnerių gebėjimų skatinant ir užtikrinant lygias galimybes ir nediskriminavimą prasme.)

Projekto rėmėjas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijawww.socmin.lt