ĮVAIROVĖ.LT | NLIF

ĮVAIROVĖ.LT

EUPagrindinis projekto tikslas – supažindinti su  diskriminacijos problemomis ir skatinti įvairovės ir lygybės idėjas. Projektas apima  diskriminacijos problemas  įvairiais pagrindais: lyties, amžiaus, religijos, negalios, tautybės ar seksualinės orientacijos.

Projekto veiklos vykdytos bendradarbiaujant su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu (NLĮF), kuris įsteigtas 2010 m. ir kurį sudaro septynios nevyriausybinės organizacijos, dirbančios skirtingų nediskriminavimo pagrindų srityse: Lietuvos neįgaliųjų forumas (NLF), Lietuvos gėjų lyga (LGL), Moterų informacijos centras (MIC), Tautinių bendrijų namai (TBN), Naujų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC), Lietuvos pensininkų sąjunga “Bočiai” (Bočiai), Lietuvos jaunimo taryba (LiJOT). Pagrindiniai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos partneriai projekte – Lietuvos neįgaliųjų forumas ir Lietuvos gėjų lyga.

Projekto trukmė:  2013 m. kovo 1 d. – 2014 m. vasario 28 d.

Projektas vykdytas pagal Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007-2013).  Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programą (PROGRESS). Šią programą įgyvendina Europos Komisija. Programa sukurta siekiant finansiškai paremti užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srities Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimą ir taip prisidėti prie strategijoje „Europa 2020“ nustatytų šios srities tikslų įgyvendinimo. Daugiau informacijos rasite http://ec.europa.eu/progress.

Projekto veiklos:

1. Įvairovės idėjų ir visuomenės sąmoningumo skatinimas.

  • Įvairovės apdovanojimai
  • Diskriminacinius pagrindus atstovaujančių organizacijų (NLĮF) kampanijos
  • Tarptautinė diena prieš homofobiją ir transfobiją (2013 m. gegužės 17 d.). Filmo peržiūra
  • Paroda „Nuo sutemų iki aušros – 20 LGBT laisvės metų Lietuvoje“ (2013 m. liepos 23 d. – rugpjūčio 6 d.)
  • Informacinė kampanija nukreipta prieš rasizmą, antisemitizmą ir ksenofobiją
  • Tautinių mažumų festivalis

2. Romai. Projekto metu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tęsia Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS finansuojamas veiklas ir remia Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2012-2014 metų programos priemonę 1.1.3., skirtą palaikyti mokytojų padėjėjų, dirbančių su romų vaikais, etatus dvejose Vilniaus vidurinės mokyklose: Saulėtekio ir Naujininkų. Mokytojų padėjėjų tikslas – skatinti romų moksleivius mokytis, organizuoti jų lankomumą, padėti turintiems mokymosi sunkumų, taip pat tarpininkauti užtikrinant pedagogų ir mokinių šeimų bendravimo procesą.

3. Mokymai daugialypės diskriminacijos tema

2013 m. kovo 15-16 d. viešbutyje „Conti“ (Raugyklos g. 7, Vilnius) įvyko mokymai „Įvairovė tarp mūsų“. Mokymų dalyviai sužinojo apie diskriminaciją dėl negalios, amžiaus, lyties, rasės, seksualinės orientacijos, religijos ar įsitikinimų formas ir paplitimą, lygybės bei įvairovės principų įgyvendinimą. Taip pat diskutuota apie tolerancijos sampratą, išankstinių nuostatų kaitą, vietos valdžios ir bendruomenių vaidmenį kuriant integralią visuomenę. Susitikimo metu buvo pristatyta užsienio šalių patirtis sprendžiant socialines problemas ir kovos su daugialype diskriminacija priemones. Mokymus vedė ir patirtimi dalinosi Italijos nacionalinės darbuotojų konfederacijos atstovas Salvatore Marra, Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos projektų koordinatorė Vitalija Petrauskaitė-Kriauzienė, Lietuvos gėjų lygos projektų vadovas Eduardas Platovas. Mokymuose dalyvavo apie 60 dalyvių.

4. Tyrimai ir duomenų rinkimas diskriminacijos tema. Atliekami sociologiniai tyrimai diskriminacijos tema visuomeniniame gyvenime. Projekto metu dukart organizuojama Omnibus apklausa, siekiant išsiaiškinti visuomenės pokyčius žinių ir nuomonių apie lygias galimybes ir diskriminaciją.

5 . Nediskriminavimo viešinimo veiklos.

Lygybės konferencija –baigiamoji projekto konferencija, pristatysianti projekto veiklų rezultatus, nuveiktus darbus.

Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) internetinio puslapio (www.ivairove.lt) rekonstrukcija ir pastiprinimas.

Leidinio Lygybė ir įvairovė NVO sektoriuje: gerosios lygių galimybių integravimo praktikos Lietuvoje (išleisto 2012 metais) vertimas į anglų kalbą (leidinys lietuvių kalba: http://www.lgl.lt/assets/Lygybė-ir-įvairovė-NVO-sektoriuje-20121.pdf, anglų kalba: http://www.lgl.lt/assets/Equality-and-divesity-in-the-NGO-sector.-2013.-Internet.pdf ).