TBN – valstybinės kalbos centras | NLIF

TBN – valstybinės kalbos centras

Tautinių bendrijų namai, vystydami savo veiklą, pagrindinį dėmesį skiria Lietuvos tautinių mažumų tapatumo puoselėjimui, skatina ir remia tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomeninį gyvenimą procesus. Tautinių bendrijų namai teikia paramą Lietuvos tautinių mažumų visuomeninėms organizacijoms jų visavertės integracijos į šalies visuomeninį gyvenimą procese tiria tautų, tautinių bendrijų visuomeninių organizacijų socialines, ekonomines, kultūrines problemas, organizuoja ir vykdo Lietuvoje gyvenančių tautų istorinius, demografinius, sociologinius tyrimus; analizuoja Lietuvos gyventojų visuomenines, nacionalines, socialines problemas, organizuoja ir vykdo viešosios nuomonės apklausas; apibendrina ir sistemina surinktą informaciją;

organizuoja vadovėlių, kitų mokymo priemonių, norintiems išmokti lietuvių kalbą, ruošimą spaudai ir leidybą; organizuoja valstybinės lietuvių kalbos kursus;

Nuo 1992 metų Tautinių bendrijų namai rengia įvairias mokymo priemones tautinių grupių nariams ir tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų lyderiams, skatinančias integracijos procesus. Viena iš tokių priemonių tai lietuvių kalbos kursai. Šie kursai leidžia tautinių bendrijų nariams ne tik pramokti lietuvių kalbos, bet ir paruošia juos valstybinės kalbos kvalifikacijos egzaminams, didina jų galimybes įsilieti į darbo rinką. Kadangi valstybinės lietuvių kalbos kursai yra paklausi, o svarbiausia efektyvi asmenų priklausančių tautinėms bendrijoms  integracijos priemonė,  2005 metais vasario 3d. Tautinių bendrijų namuose buvo įsteigtas Valstybinės kalbos mokymo centras.

Lietuvių kalbos kursai organizuojami įvairių tautybių asmenims kuriems dėl įvairių priežasčių reikalingi lietuvių kalbos mokymai. Priežastys yra skirtingos, tačiau dažniausiai nukreiptos į asmens statuso gerinimą darbo rinkoje. Pvz:

Lietuvių kalbos mokėjimo reikalauja  darbdavys – 35 % ;

darbdavys  reikalauja valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo – 39 %;

dalis tikslinės grupės narių  nori tapti Lietuvos Respublikos piliečiais – 10 %;

nori  bendrauti su aplinkiniais (vyro / žmonos giminėmis, draugais, ir t.t.)- 74 %

domisi Lietuvos istorija, papročiais ir mano, kad lietuvių kalba padės tenkinti šį poreikį- 52 %

Tautinių bendrijų namų atliktos apklausos paneigia stereotipinę nuomonę, kad lietuvių kalbos nemoka tik asmenys turintys pradinį ar vidurinį išsilavinimą. Valstybinės kalbos kursai, bei valstybinės kalbos turima kvalifikacijos kategorija leidžia asmenis turinčius aukštąjį, aukštesnįjį ar profesinį išsilavinimą sugražinti į darbo rinką. Bendradarbiaujant su Vilniaus darbo birža pavykstą į mokymus įtraukti bedarbius asmenis siekiančius įgyti naujų kompetencijų ar gauti formalų dokumentą patvirtinantį asmens valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

Plačiau skaitykite čia