Tarptautinės žmonių su negalia organizacijos siekia, kad Europos prieinamumo aktas užtikrintų daugiau prieinamumo | NLIF

Tarptautinės žmonių su negalia organizacijos siekia, kad Europos prieinamumo aktas užtikrintų daugiau prieinamumo

Daugiau nei penkerius metus Europos neįgaliųjų forumas drauge su savo nariais aktyviai siekė įstatymo pasiūlymo dėl produktų ir paslaugų prieinamumo ES vidaus rinkoje. Praėjusių metų gruodžio 2 diena Europos Komisija pateikė pirmąjį siūlymą dėl Europos prieinamumo akto (prieinamumo aktas). Šis aktas paskelbtas vadovaujantis JT Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijomis Europos Sąjungai siekiant įgyvendinti JT Neįgaliųjų teisių konvenciją.

Visa tarptautinė žmonių su negalia bendruomenė palankiai vertina šią iniciatyvą. Europos neįgaliųjų forumas ir kitos tarptautinės žmonių su negalia organizacijos šiuo metu teikia savo komentarus bei siūlymus dėl Prieinamumo akto projekto tobulinimo.

Kodėl tai svarbu?

Iki šiol, ES šalys turėjo savo prieinamumo įstatymus ir taisykles, tačiau nebuvo vieningo ir suderinto ES įstatymo dėl produktų ir paslaugų prieinamumo vidaus rinkoje. Šiuo aktu siekiama, kad produktai ir paslaugos būtų pritaikyti žmonėms su negalia ir galėtų laisvai judėti ES rinkoje. Pasiūlyme pateikti suderinti prieinamumo reikalavimai gamintojams, importuotojams ir prekių bei paslaugų platintojams, taip pat įtraukti stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo mechanizmai. Akto tekste išvardinti konkretūs produktai ir paslaugos: bankomatai, bilietų mašinos, kompiuterinės įrangos ir operacinės sistemos, telefonija, bankininkystė, transportas, e-knygos ir elektroninės komercijos paslaugos. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 9 str. įpareigojama privalomai užtikrinti visų prekių ir paslaugų prieinamumą neįgaliesiems. Taigi, pasiūlydama vieningą prieinamumo įstatymą ES siekia padėti valstybėms narėms vykdyti savo įsipareigojimus ir suderinti taisykles, kad būtų išvengta susiskaldymo ES vidaus rinkoje.

Europos prieinamumo aktu taip pat siekiama užtikrinti žmonių su negalia gyvenimo kokybę garantuojant lygesnį visų produktų ir paslaugų prieinamumą konkurencingomis kainomis.

Prieinamumo akto pasiūlymas yra pateikiamas direktyvos forma. Tai itin pozityvus žingsnis, nes direktyva yra teisiškai įpareigojantis dokumentas, užtikrinantis, kad jame įtvirtintos nuostatos būtų privalomos valstybėms jas perkeliant į savo nacionalinę teisę ir garantuojant jų įgyvendinimą.

Ką siūloma tobulinti?

Visgi, nerimą kelia per siauras Akte reglamentuojamų sričių, kuriose produktai ir paslaugos turi būti prieinami, spektras. Dabar siūlomame variante įtrauktos informacinių komunikacinių technologijų, transporto, bankininkystės ir mažmeninės prekybos sritys, o žmonių su negalia bendruomenė siekia, kad aktas apimtų ir sveikatos apsaugą, švietimą, apgyvendinimą, skubios pagalbos sistemą, turizmą, draudimą, teisinius klausimus ir teisę teisingumą, taip pat kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugų sritis.

Preliminarus aktas taip pat nereglamentuoja aplinkos pritaikymo, kurioje paslauga ar produktas yra pasiekiami. Tai paliekama nacionalinei teisėkūrai. Žmonių su negalia organizacijos pabrėžia, kad neužtikrinus aplinkos prieinamumo, net ir pritaikytos prekės ir paslaugos liks nepasiekiamos.

Suprantama, kad mažesnę akto apimtį galėjo nulemti ekonominiai, o ne nediskriminavimo principai. Akivaizdu, kad sudėtinga pasiekti sutarimą ir dėl techninių Akto įgyvendinimo reikalavimų. Tačiau neįgaliųjų bendruomenės nuomone prioritetas turi būti siekis užtikrinti adekvačius ir orius gyvenimo standartus žmonėms su negalia visose gyvenimo ir paslaugų teikimo srityse, nepaisant kylančių ekonominių ar organizacinių sunkumų.