Savaitgalį kviečia Europos žydų kultūros dienos renginiai | NLIF

Savaitgalį kviečia Europos žydų kultūros dienos renginiai

Rug­sė­jo 14 die­ną Lie­tu­vo­je vyks Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nai (ŽKD), te­ma „Mo­te­ris ju­daiz­me“, skir­ti ren­gi­niai.

Eu­ro­pos Ta­ry­bos prog­ra­mai „Žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do ke­lias Eu­ro­po­je“ pri­klau­san­čius ŽKD ren­gi­nius Lie­tu­vo­je koor­di­nuo­ja ir ren­gia Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas (KPD) kar­tu su „Ry­tų Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros ir is­to­ri­jos ty­ri­mų cen­tru“, Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nė­mis, kraš­to mu­zie­jais ir mo­kyk­lo­mis, bib­lio­te­ko­mis, kul­tū­ros cen­trais, mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jo­mis.

Šių me­tų Žy­dų kul­tū­ros die­nos te­ma „Mo­te­ris ju­daiz­me“ siū­lo ati­džiau su­si­pa­žin­ti su mo­ters pa­dė­ti­mi ir ga­li­my­bė­mis ju­daiz­mo re­li­gi­jo­je. „Jei is­to­ri­jos bė­gy­je ly­gin­tu­me mū­sų re­gio­no skir­tin­gų tau­tų ir kon­fe­si­nių gru­pių po­žiū­rį į mo­te­rį, jos pa­dė­tis žy­dų bend­ruo­me­nė­je bū­tų ypa­tin­ga. Sa­va­ran­kiš­kos, ak­ty­vios, fi­nan­siš­kai ne­prik­lau­so­mos, spren­di­mą dėl sky­ry­bų ar pa­kar­to­ti­nės san­tuo­kos su­da­ry­mo ga­lin­čios pri­im­ti raš­tin­gos mo­te­rys bu­vo ju­daiz­mo re­li­gi­nės tra­di­ci­jos pra­kti­nio tai­ky­mo re­zul­ta­tas, lė­męs ir la­biau ly­gia­ver­čius su­tuok­ti­nių san­ty­kius šei­mo­je. Ju­daiz­mo tra­di­ci­ja sa­ko, kad „Tai­ka šei­mo­je pa­grįs­ta tuo, kad vy­ras my­li žmo­ną kaip pa­tį sa­ve, o ger­bia ją la­biau ne­gu sa­ve“ (trak­ta­tas „San­hed­rin“)“ – ra­šo doc. dr. Jur­gi­ta Ver­bic­kie­nė.

De­ta­lią prog­ra­mą ra­si­te čia. Vi­si ren­gi­niai yra ne­mo­ka­mi.