Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa kovos su netolerancija | NLIF

Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa kovos su netolerancija

Kviečiama teikti paraiškas dėl tarpvalstybinių projektų  bendro finansavimo 2014 m. laikotarpiui pagal Europos Parlamento  ir Tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. reglamentu (ES) Nr. 1381/2013 nustatytą teisių, lygybės ir pilietiškumo programą 2014-2020 m.
Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą 2014-2020 m. laikotarpiui dėl tarpvalstybinių projektų bendro finansavimo 2014 laikotarpiui pagal šios programos tikslą – vykdyti rasizmo, ksenofobijos, homofobijos bei kitų formų netolerancijos prevenciją ir kvoti su šiais reiškiniais.

 
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa nustatyta Europos Parlamento ir tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. reglamentu (ES) Nr. 1381/2013 (OL L 354, p. 62) (toliau- Programa). Bendrasis Programos tikslas – pagal minėtame reglamente nustatytus konkrečius tikslus prisidėti prie erdvės, kurioje propaguojamas, saugomas ir veiksmingai įgyvendinamas Europos Sąjungos sutartyje, Sutartyje dėl Europos sąjungos veikimo, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir tarptautinėse žmogaus teisių konvencijose, prie kurių Europos sąjunga (ES) yra prisijungusi, įtvirtintas lygybės principas ir asmenų teisės, tolesnio plėtojimo.

 
Europos Komisija planuoja atrinkti ES interesus atitinkančius projektus, kurie bus bendrai finansuojami ES. Šiam tikslui yra planuojama skirti 5 350 000 eurų.

 
Kvietime teikti paraiškas dėl tarpvalstybinių projektų bendro finansavimo 2014 m. laikotarpiui yra numatytos šios prioritetinės finansuotų projektų sritys:
1. Geriausia praktika siekiant užkirsti kelią ir kovoti su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir kitų formų netolerancija;
2. Stebėsena ir pranešimai apie neapykantos nusikaltimus bei neapykantos kurstymą (angl. Hate speech) internete.

 
Atkreiptinas dėmesys, kad konkretų projektą, kurio įgyvendinimui prašoma skirti finansinę paramą, turi vykdyti arba jame dalyvauti kaip partneriai įstaigos ir kiti Programoje apibrėžto subjektai iš ne mažiau kaip 5 ES valstybių narių, Islandijos ar Lichtenšteino. Konkrečiam projektui įgyvendinti  prašoma skirti finansinė parama turi būti ne mažesnė nei  300 000 eurų.

 

Paraiškų teikimo termino pabaiga – 2014 m. lapkričio 12 d. daugiau informacijos ir paraiškų formos  Europos Komisijos tinklalapyje adresu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm