NLĮF institucinio stiprinimo projektas 2017 09 01 – 2017 12 31 | NLIF

NLĮF institucinio stiprinimo projektas 2017 09 01 – 2017 12 31

Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos įgyvendina nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurio tikslas – stiprinti NLĮF NVO koalicijos veiklą.

Projekto tikslai:

  • NLĮF dalyvavimas socialinės bei lygių galimybių politikos formavimo bei įgyvendinimo procesuose, pažeidžiamų grupių interesų atstovavimas.
  • Visuomenės informavimas bei švietimas, žmogaus teisių, lygybės bei įvairovės skatinimas.
  • Forumo veiklos tvarumo užtikrinimas, institucinis stiprinimas.

Projekto uždaviniai:

  • Stiprinti NLĮF dalyvavimą priimant viešojo valdymo sprendimus, didinti narių kompetencijas.
  • Stiprinti NLĮF, NVO ir valstybės institucijų bendradarbiavimą, užtikrinant ilgalaikės partnerystes kūrimą.
  • Viešinti NLĮF veiklas, stiprinant komunikaciją ir informacijos sklaidą.
  • Stiprinti NVO ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą.
  • Organizuoti specialius mokymus, siekiant perduoti viešųjų paslaugų teikimą NVO.
  • Formalizuoti NLĮF veiklą, diegti savireguliaciją ir skaidrią struktūrą.
  • Didinti NLĮF narių kompetencijas nediskriminavimo ir lygybės politikos, advokacijos, komunikacijos sferose.

Įgyvendinant projektą, be kita ko, bus surengti specialūs mokymai, siekiant perduoti viešųjų paslaugų teikimą NVO; dalyvaujama tarpinstitucinėse darbo grupėse, komitetuose ir (ar) komisijose; organizuojama nacionalinė konferencija preliminariu pavadinimu „Bendradarbiavimo tarp nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų svarba įgyvendinant politikos priemones prieš daugialypę diskriminaciją“; atliekamas nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo monitoringas; organizuojami susitikimai viešosios politikos klausimais; įgyvendinamos komunikacijos ir informacijos sklaidos priemonės; rengiama NLĮF veiklos 2016 ir 2017 m. ataskaita; dalyvaujama užsienyje vykstančiose konferencijose, siekiant perimti nediskriminavimo ir lygybės politikos srityje veikiančių NVO ir (ar) tinklų gerąją patirtį.

Numatoma projekto trukmė – 4 mėnesiai. Projektas bus įgyvendinamas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

soc-min-631Projekto veiklų įgyvendinimą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.