Lietuvos neįgaliųjų forumas supažindino savivaldybių atstovus su Švedijos negalios politikos įgyvendinimo sistema | NLIF

Lietuvos neįgaliųjų forumas supažindino savivaldybių atstovus su Švedijos negalios politikos įgyvendinimo sistema

Visos Jungtinių Tautų Neįgaliųjų konvenciją ratifikavusios šalys turi numatyti jos įgyvendinimo ir stebėsenos mechanizmą. Lietuvoje ši grandis išpildoma labai silpnai (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra įgyvendinimą koordinuojanti institucija, tačiau stokojama nepriklausomos Konvencijos įgyvendinimo stebėsenos. Efektyvios Konvencijos įgyvendinimo stebėsenos neatlieka nei Neįgaliųjų reikalų taryba, nei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kurių vertinimai ir sprendimai yra riboti dėl įgalinimų, kompetencijų ir jų laikymosi bei įgyvendinimo pobūdžio). Tuo metu Švedijoje Socialinės apsaugos ir sveikatos ministerija įkūrė specialią organizaciją – Švedijos dalyvavimo agentūrą (angl. Swedish Agency for Participation), kuri nuosekliai rūpinasi Konvencijos įgyvendinimu šalyje. Beje, Švedijoje iš viso veikia virš 300 valstybinių agentūrų, besispecializuojančių kokio nors specifinio klausimo ar srities analizavime ir vystyme.

Dalyvavimo agentūra seka ir analizuoja Konvencijos nuostatų įgyvendinimo progresą, teikia gaires ir metodus sklandžiam jų įgyvendinimui, informuoja visuomenę, inicijuoja tyrimus ir projektus negalios srityje, teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir sveikatos ministerijai Negalios politikos klausimais, įgyvendina Vyriausybės pavedimus (sprendimus) negalios politikos srityje, atstovauja šaliai negalios politikos klausimais tarptautiniame lygmenyje.

Švedija taip pat neužtikrina nepriklausomos žmogaus teisių stebėsenos funkcijos. Socialinės apsaugos ir sveikatos ministerija yra Konvencijos įgyvendinimo koordinatorius, o šios ministerijos įsteigta Dalyvavimo agentūra vykdo šalies negalios politikos įgyvendinimo sutinkamai su Konvencijos nuostatomis priežiūrą.

Šiuo metu Agentūra įgyvendina Nacionalinę negalios strategiją 2011-2016 metams, kurioje patvirtinta 10 prioritetinių sričių: (1) išsilavinimas, (2) socialinė apsauga, (3) įdarbinimas, (4) fizinės aplinkos prieinamumas, (5) transportas, (6) informacinės aplinkos prieinamumas, (7) Kultūra, medijos ir sportas, (8) teisingumas (9) visuomenės sveikata, (10) vartotojų teisės. Pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis, jas įgyvendinant dalyvauja 22 strateginės nacionalinės agentūros, teikiančios ataskaitas Dalyvavimo agentūrai.

Kiekvieniems nacionalinės strategijos įgyvendinimo metams Agentūra parengia ataskaitą-informacinį leidinį ”Kaip sekasi, 2015” (angl. ”What’s up, 2015”), kurioje nuosekliai pateikiama visa informacija apie Nacionalinės negalios strategijos įgyvendinimo indikatorius, tęstines veiklas ir jų progresą, suformuluoja siūlymus teisės aktų nuostatų ar jų įgyvendinimo tvarkai tobulinti. Šios metinės ataskaitos naudojamos teikiant Švedijos ataskaitas ir informaciją JT Neįgaliųjų teisių komiteitui.

Metinės ataskaitos – tai nacionalinio Konvencijos įgyvendinimo stebėsenos mechanizmo dalis. Informacija metinėms ataskaitoms renkama valstybinio tyrimo metu, kuris yra privalomas valstybės institucijoms ir rekomenduojamas savivaldybėms. Dėl stiprios pilietinės visuomenės ir gilių viešumo bei skaidrumo tradicijų, į šio tyrimo klausimynus atsakinėja visi, kam jis pateikiamas. Stipria tobulėti skatinančia priemone yra vieši palyginimai (angl. Open comparisons), kur reitinguojamos geriausiai negalios politikos srityje tais metais pasirodžiusios institucijos bei įmonės, ir kiekviena jų deda pastangas, kad neatsidurtų sąrašo gale. Tai – siektinas pavyzdys, kai be jokio prievartos mechanizmo vykdomi pokyčiai, tiesiog jaučiant įsipareigojimą visuomenei.

Šalia negalios strategijos įgyvendinimo stebėsenos Dalyvavimo agentūra vykdo ir projektus, diegia inovacijas negalios srityje. Agentūros atstovai kaip ypač pasiteisinusius projektus mini dalyvavimo rinkimuose užtikrinimo iniciatyvą, informacinę kampaniją šviečiant Švedijos visuomenę apie Konvenciją bei antidiskriminacinius įstatymus, tiesioginį bendradarbiavimą ir konsultavimą 10-ties šalies savivaldybių įgyvendinant Nacionalinę negalios strategiją vietose, informacinę-edukacinę kampaniją ”Brain Trust”, kurios metu, pasitelkiant autentiškas patirtis (šalies įžymybių bei eilinių piliečių) buvo griaunami mitai apie psichikos sveikatos sutrikimus, e-paslaugų bei IT technoliginių inovacijų vystymas negalios situacijai kompensuoti.

Šis vizitas – tai mūsų siekis skatinti bendradarbiavimą su Lietuvos savivaldybėmis stiprinant negalios politikos formavimą, panaudojant žmonių su negalia ekspertizę. Iniciatyvą parėmė Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, skyręs finansavimą stažuotei Šiaurės šalių institucijose.

Plačiau skaitykite čia